• Nieuws

 • CLB

  CLB                                                              

  Onze school werkt samen met CLB-Halle

  Centrum Leerlingenbegeleiding voor het vrij en gemeentelijk onderwijs

  Ninoofsesteenweg 7, 1500 Halle          02/356.55.23

  Mail: info@clbhalle.be                        www.clbhalle.be

  Als school hebben we met CLB-Halle een samenwerkingscontract waarin afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding zijn vastgelegd. Dit contract werd met ouders besproken via de schoolraad. Niet alleen ons zorgteam en onze leerkrachten kunnen voor ondersteuning bij het CLB terecht. Ook als leerling en ouders kan je het CLB om hulp vragen.

  Wat doet een CLB?

  Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding op 4 domeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg, en psycho-sociaal functioneren. Je kan dus op het CLB met heel wat vragen terecht: je kind voelt zich niet goed, je kind heeft moeite met leren, je kind is angstig om naar school te gaan, je vermoedt lees- en rekenproblemen, je hebt vragen over de gezondheid van je kind,…

  Op sommige vragen krijg je meteen een antwoord. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig. Samen met de CLB-medewerker wordt naar een haalbare, passende aanpak en oplossing gezocht. In een aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een meer gespecialiseerde dienst.

  In het CLB werken pedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, artsen en verpleegkundigen samen. Een troef in het CLB is het wekelijkse teamoverleg, waarbij de verschillende teamleden samen, elk vanuit hun eigen deskundigheid, ideeën uitwisselen en een multidisciplinaire aanpak garanderen. Het belang van de leerling staat steeds centraal. CLB-begeleiding is gratis en gebonden aan het beroepsgeheim. Het CLB werkt samen met de school vanuit een onafhankelijke positie. Je kan dus zeker ook los van de school bij het CLB terecht.

  Wie zijn de CLB-medewerkers in onze school?

  Contactpersoon voor onze school is Joachim Kindt, psycholoog.  
  Hij is bereikbaar op het centrum (02/365 08 56 ) en regelmatig aanwezig op school. Ouders en leerlingen maken best vooraf een afspraak.

  De CLB-verpleegkundige is  Hilde D’haemer (02/365 08 67)

  De CLB-medewerkers zijn bereikbaar op het centrum of op school. Alle contactgegevens zijn terug te vinden op de website www.clbhalle.be. Ouders en leerlingen maken best vooraf een afspraak.

  Het CLB is open elke werkdag van 8.30u tot 16.30u, maandagavond tot 19.00u.

  Het CLB is gesloten tijdens de kerstvakantie (met uitzondering van 2 dagen), tijdens de paasvakantie, en tijdens de zomervakantie van 15 juli tot 15 augustus.

  Is CLB-begeleiding verplicht?

  Door in te schrijven in de school kies je automatisch voor de begeleiding door het CLB waarmee de school samenwerkt. De school overlegt regelmatig met het CLB over het schools functioneren van leerlingen. Indien hieruit blijkt dat CLB-begeleiding wenselijk is, wordt eerst toestemming gevraagd aan de ouders (indien de leerling jonger is dan 12) of aan de leerling zelf indien hij ouder is dan 12 jaar. 

  De begeleiding door een CLB is in drie gevallen verplicht:

  1.     medische onderzoeken (in het buitengewoon onderwijs worden de leerlingen om de 2 jaar onderzocht),

  2.     maatregelen bij besmettelijke ziekten ,

  3.     tussenkomsten bij spijbelgedrag kunnen noch door de ouders, noch door de leerling geweigerd worden.

  Je kan medische onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

  Het CLB-dossier

  Als er een begeleiding rond je kind wordt opgestart, maken we een dossier op. Daarin komt alles wat met de begeleiding te maken heeft. We houden ons daarbij uiteraard aan enkele regels: in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding, de gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld, het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’ worden gerespecteerd.

  Meer informatie over de geldende regelgeving, ook in verband met recht op toegang en afschrift van het dossier, kan je op het CLB bekomen. We houden het dossier van je kind in het CLB nog minstens tien jaar bij na het laatste algemeen medisch onderzoek.

  Gaat je kind naar een andere school dan gaat het dossier naar de CLB-medewerker met wie die school samenwerkt. Jij hoeft als ouder daar niets voor te doen.

  Wil je niet dat het hele dossier doorgegeven wordt naar de nieuwe CLB-medewerker dan moet je dat schriftelijk meedelen, binnen de 10 dagen na inschrijving in de andere school. Sommige gegevens worden verplicht doorgegeven zoals identificatiegegevens, gegevens over de leerplicht, inentingen, medische onderzoeken en de opvolging hiervan.

  Een klacht?

  Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan de CLB-medewerker of de directeur van je CLB.